Begrippenlijst

Makelaarstermen uitgelegd

Van A tot Z.

Het (ver)kopen van een woning is al ingewikkeld genoeg! Termen als ‘Canon’ en ‘Intrekkingskosten’ gebruik je dan ook niet dagelijks. Daarom hebben wij een handige begrippenlijst voor jullie samengesteld met de meest belangrijke en meest gebruikte ‘makelaarstermen’ waar je mee te maken krijgt bij het (ver)kopen van een woning. Een makkelijk woordenboekje van A tot Z. Ben je een term tegengekomen die wij nog niet in deze lijst opgenomen hebben? Laat het ons dan weten! Wij helpen je graag.

Akte van levering           

Dit wordt ook wel eigendomsbewijs genoemd. Dit is een notarieel document waarin de overdracht van een huis wordt vastgelegd.

 

Appartementsrecht

Een appartementsrecht is een aandeel in het eigendom van een complex dat gesplitst is in meerdere wooneenheden. Je koopt dus eigenlijk een stukje mede-eigendom van het complex en het recht om de woning/het appartement te mogen gebruiken.

Bankgarantie

In de koopovereenkomst wordt vaak een bankgarantie of een waarborgsom opgenomen, meestal is dit 10% van de koopsom. Dit betekent dat je als koper zekerheid biedt naar verkopers toe voor nakoming van jouw verplichtingen. Bij een bankgarantie verklaart de bank dat zij garant staat voor het bedrag als de koper zijn verplichtingen niet nakomt. Als de koop niet doorgaat en alle ontbindende voorwaarden zijn verlopen, dan heeft de verkoper recht op deze 10% als schadevergoeding.

 

Bedenktijd

Een koper heeft na het tekenen van de koopovereenkomst juridisch gezien nog recht op 3 dagen bedenktijd. Binnen deze 3 dagen kan een koper, zonder opgave van redenen, de koop ontbinden.

 

Bouwtechnische keuring

Als koper wil je natuurlijk weten wat je koopt. Het is verstandig je bij te laten staan door een expert. Naast het inzichtelijk maken van de huidige staat van de woning maakt een rapportage duidelijk wat je nu, en in de toekomst kunt verwachten aan onderhoudskosten.

Canon

De aftrekbare periodieke heffing op grond die in erfpacht is uitgegeven.

 

Courtage           

Het bedrag dat een makelaar rekent voor de verkoop van een woning. Dit kan een percentage zijn van de koopsom of een vast bedrag. Let goed op of het bedrag incl. of excl. BTW is en of er een voorschot presentatiekosten wordt gevraagd.

Eigendomsbewijs           

Ook wel; akte van levering. Deze akte moet door de notaris worden opgemaakt en worden ondertekend door verkoper(s), koper(s) en notaris. De inhoud van deze akte moet overeenstemmen met de eerder opgestelde koopovereenkomst en eerdere aktes. Deze akte wordt ingeschreven bij het kadaster. Hiermee wordt de woning officieel overgeschreven aan een nieuwe eigenaar.

 

Erfpacht             

Het zakelijke recht om het genot te hebben van een aan een ander toebehorend stuk grond. De jaarlijks te betalen vergoeding heet erfpachtcanon.

 

Executieverkoop             

Dit is een gedwongen verkoop. Wanneer bijvoorbeeld een eigenaar (de hypotheekgever) achterstanden heeft kan de hypotheeknemer (de bank) overgaan tot gedwongen verkoop.

Huurbeding      

In veel hypotheekakten staat een huurbeding. Dit betekent dat je de woning niet (zonder toestemming) mag verhuren.

Intrekkingskosten

Makelaars rekenen vaak intrekkingskosten. Dit zijn kosten die betaald moeten worden wanneer je de woning uit de verkoop wilt halen om welke reden dan ook. Dit is een vergoeding voor de al gemaakte kosten van de makelaar.

Kadaster            

Bij het Kadaster zijn alle onroerende zaken in Nederland geregistreerd. Je kunt er onder meer gegevens over de exacte grootte van het perceel opvragen, wie de eigenaar is en hoe de bebouwing gesitueerd is. Ook alle hypotheken zijn bij het kadaster geregistreerd.

 

Koop-/aanneemsom    

Bedrag waarvoor een nieuwbouw woning wordt gekocht. Dit bedrag is vaak gesplitst in grondkosten en de bouwkosten. In feite koop je eerst de grond en geef je opdracht om daarop te bouwen. De aanneemsom wordt tijdens de bouw in termijnen betaald.

 

Koop-/aannemingsovereenkomst         

Een overeenkomst die je aangaat met de aannemer.

 

Koopcontract / koopovereenkomst      

In de koopovereenkomst worden de afspraken die zijn gemaakt vastgelegd zoals de koopsom, overdrachtsdatum, ontbindende voorwaarden en/of de koper bekend is met bepaalde eigenschappen van de woning zoals asbest. Kort gezegd; de koper verplicht zich tot betaling en de verkoper tot levering, wanneer aan alle voorwaarden zijn voldaan.

 

Kosten koper (k.k.)        

Dit betekent dat alle aankoopkosten van een huis voor rekening komen van de koper. Daarbij gaat het voornamelijk om de overdrachtsbelasting (2% van de koopsom), kosten van de leveringsakte en inschrijfkosten in het Kadaster.

Lijst van zaken

Dit is een lijst dat ingevuld wordt door de verkoper. Daarin kan de verkoper aangeven welke zaken bij de koopsom zijn inbegrepen en dus achterblijven en dat wat eventueel ter overname is. Denk hierbij aan gordijnen, (inbouw)kasten, keukenaccessoires etc.

Marktwaarde  

De marktwaarde wordt vastgesteld door een taxateur. De marktwaarde is van belang voor bijvoorbeeld de aanvraag van de financiering voor de woning.

 

Meetinstructie

Een woning inmeten gebeurt op basis van de NEN2580. Middels deze uniforme wijze wordt de gebruiksoppervlakte en bruto inhoud van een woning gemeten.

 

Meerwerk          

Alle extra kosten bij nieuwbouw zoals voor een keuken, badkamer, uitbouw of aanbouw, tuin, etc. die bovenop de koop- aanneemsom komen.

NHG

Nationale Hypotheek Garantie. Een hypotheek kun je afsluiten met NHG. Dit betekent dat je de bank zekerheid geeft dat je hypotheekschuld wordt terugbetaald bij bepaalde situatie. Bijv. wanneer je je woning verkoopt met een restschuld.

 

Nota van afrekening    

De specificatie van alle kosten met betrekking tot de overdracht en het vestigen van de hypotheek. De nota van afrekening wordt toegestuurd door de notaris voor de overdracht van de woning.

 

Notariskosten  

De berekende kosten door de notaris voor het opstellen van de hypotheekakte en transportakte. De notaris zal ook de kosten voor inschrijving bij het kadaster op de nota vermelden en voor betaling aan het kadaster zorgen.

 

NVM vragenlijst

Dit is een vragenlijst dat moet worden ingevuld bij de verkoop van een woning. Als verkoper heb je een mededelingsplicht en dien je alle eigenschappen en/of eventuele gebreken van de woning te vermelden. Met behulp van de vragenlijst geef je vorm, inhoud en structuur aan de mededelingsplicht die je hebt.

Onroerende zaakbelasting (OZB)           

Gemeentelijke belasting die iedereen moet betalen voor het bezit van een woning. De hoogte wordt per gemeente vastgesteld.

 

Ontbindende voorwaarde(n)   

In de koopovereenkomst van de woning kunnen ontbindende voorwaarden worden opgenomen waardoor je de koop zonder verdere kosten, voor een afgesproken datum kan ontbinden. Denk hierbij aan ontbindende voorwaarden financiering en/of bouwtechnische keuring.

 

Opstartkosten / presentatiekosten

Opstartkosten, ook wel presentatiekosten genoemd, zijn kosten die worden berekend voor het maken van foto’s en het aanmelden van de woning op bijvoorbeeld Funda. Dit zijn vaak kosten die je vooraf aan de makelaar moet betalen. Niet iedere makelaar werkt hier mee. Bij ons zit dit in de courtage verwerkt en hoef je niets vooraf te betalen.

 

Overdrachtsbelasting  

Belasting die door de Nederlandse overheid wordt geheven bij de overdracht van onroerend goed (bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand). Momenteel is dit 2% van de koopsom.

Roerende zaken              

Zaken die niet aardvast zijn verbonden aan een onroerend goed. Denk hierbij aan vloeren en/of gordijnen. Om vast te leggen welke roerende zaken achter blijven in de woning wordt er een lijst van zaken opgesteld door de verkoper.

Servicekosten   

Een maandelijkse bijdrage die jij als eigenaar van een appartement betaalt aan de Vereniging van Eigenaren. Dit bedrag wordt gebruikt voor o.a. groot onderhoud van het complex, schoonmaak, verzekeringen etc.

Taxateur            

De persoon die de taxatie verricht van de woning. Dit mag niet de aankoopmakelaar of verkoopmakelaar zijn. Een taxateur moet onafhankelijk zijn en de marktwaarde van de woning bepalen. Een taxatie is nodig voor het aanvragen van de financiering.

 

Taxatie               

Een waardebepaling van een taxateur ten behoeve van een woning. Voor het aanvragen van een hypotheek is een gevalideerd taxatierapport nodig. Andere redenen voor een taxatie kunnen zijn; scheiding, boedelverdeling, oversluiten hypotheek of voor een verbouwing.

Vereniging van eigenaren (VvE)             

Een wettelijk verplichte vereniging indien er sprake is van een pand met meerdere eigenaren (bijv. appartementen). Bij aankoop van een appartement word je van rechtswege lid van de vve.

 

Voorlopig koopcontract / koopovereenkomst

Dit is veelal een verkeerd gebruikte term. Een voorlopig koopcontract bestaat niet. Dit wordt vaak zo genoemd omdat een koop nog niet definitief is vanwege eventuele ontbindende voorwaarden, maar er wordt gewoon een juridisch document getekend, met wel degelijk een rechtsgeldig karakter.

 

Vrij op naam (v.o.n.)    

Dit betekent dat er geen overdrachtsbelasting verschuldigd is door koper. De kosten voor levering en notaris worden betaald door verkoper. Nieuwbouwwoningen worden vrij op naam geleverd.

 

Vrije verkoopwaarde   

Waarde van de woning, vrij van huur en gebruik als deze vrij op de markt kan worden verkocht.

Waarborgsom

Een zekerheidsstelling van de koper aan de verkoper dat deze de woning mogelijk zal kopen. Deze bedraagt maximaal 10% van de koopsom en kan ook via een bankgarantie geregeld worden.

 

Woonlasten      

Het totaal aan woonlasten van je woning, zoals kosten van hypotheek (rente, aflossing en/of vermogensopbouw), onderhoud, verzekeringen, water, gas, elektriciteit etc.

 

WOZ ( Waardering Onroerende Zaken)     

Een waarde toekenning door de gemeente aan een woning. Over deze waarde gaat de bewoner een bedrag betalen aan eigenwoningforfait en onroerend zaakbelasting (OZB).

BOS Makelaars